Zásady bezpečnosti práce na stromech

Dnes Vám přinášíme osvětu v podobě českého překladu druhého anglického vydání Práce ve stromech – Zásady bezpečnosti práce, od EAC (European Arboricultural Council).

 • Tato brožura je směrnicí zabývající se minimálními zásadami bezpečnosti práce na stromech včetně práce ve výškách, použití pil v korunách a organizace pracovní plochy při ošetřování stromů.
 • Práce ve stromech je prací potenciálně nebezpečnou pro lidi i jejich majetek. Měla by proto být prováděna pouze odborně způsobilými, zkušenými a plně vyškolenými pracovníky.
 • Brožura popisuje zásady bezpečnosti práce a je směrnicí pro pracovníky, jejich zaměstnavatele, zákazníky a národní úřady bezpečnosti práce.
 • Směrnice by měla být používána ve spojení s jinými podobnými EU a národními bezpečnostními předpisy a doporučeními.
 • Evropský arboristický koncil je fórum zástupců arboristických organizací v Evropě, jehož cílem je podpora a rozvoj odborné péče o stromy.

Obecnézásady

 • Práce na stromech je fyzicky náročná. Pracovníci by měli být fyzicky zdatné osoby, které v souladu s touto směrnicí pravidelně podstupují zdravotní prohlídky u lékaře.
 • Všichni pracovníci musí být řádně vyškoleni pro úkoly, jež se od nich při práci vyžadují.
 • Veškerá práce ve výšce (tj. v koruně stromu – pozn. překl.) musí být prováděna pracovním kolektivem o dvou či více osobách. Minimálně dvě osoby z kolektivu by měly být schopny poskytnout ve výšce záchranu zraněného a vlastnit k tomu i odpovídající vybavení.
 • Na pracovišti musí být kdykoli zabezpečeno případné poskytnutí první pomoci zraněnému. Všichni pracovníci by měli být vyškoleni v poskytování první pomoci a pravidelně tato školení opakovat. Směrnice stromolezcům doporučuje, aby při práci u sebe měli jasně označenou a lehce přístupnou krabičku první pomoci (připevněnou na sedacím úvazu – pozn. překl.).
 • Před každým začátkem, jakož i v průběhu provádění prací ve stromě a na stanovišti pod ním musí být stanoveno riziko takovéto práce. Stanovení rizika práce musí zahrnovat i zabezpečení nouzového sestupu a záchranu zraněného ve výšce.
 • Extrémní povětrnostní podmínky mohou oslabit schopnost pracovníka vykonávat dál svou práci. Proto by měly být mezi prací zavedeny přiměřené přestávky, a to tak, aby minimalizovaly nebezpečí vyčerpání a dehydrataci pracovníka.
 • Veškeré pracovní vybavení se musí skladovat a používat v souladu s doporučeními výrobce tohoto vybavení.
 • Veškeré pracovní vybavení musí být zkontrolováno před každým použitím, a to v souladu s doporučeními výrobce a národními bezpečnostními předpisy.

Metody práce ve výškách

 • Práce na stromech může být prováděna z manipulačních plošin či pomocí lezeckých technik, které využívají lan a sedacích úvazů k osobnímu jištění.

Lanové techniky a pracovní výstroj

 • Směrnice doporučuje stromolezcům před vlastním lezením řádně rozcvičit a zahřát svaly, tak aby předešli jejich poranění.
 • Specializovaná lana a pracovní výstroje jsou na trhu dostupné a musí být při práci používány. Veškeré lezecké vybavení vyrobené po 1. červenci 1995 musí odpovídat technickým parametrům EN, existují-li tyto v místě jeho výroby.
 • Sedací úvazy mohou být používány pro zajištění pracovního místa, tj. tehdy, pracuje- li lezec ne výše, než je jeho kotvící bod s napnutým lanem či lanem s minimálním průvěsem.
 • Vystavuje-li lezecká metoda lezce riziku svislého pádu, musí lezec použít vhodné jistící vybavení, to je úplnou pracovní výstroj (sedací úvaz s prsním popruhem – pozn. překl.) a tlumič energie.
 •  Karabiny, které slouží ke spojení sedacího úvazu k lezeckému lanu, musí mít samouzamykatelný zámek s pružinou, který lze otevřít pouze třemi odlišnými pohyby rukou. Karabiny by měly být správně používány a neměly by být spojeny jedna s druhou (tvořit „řetěz  karabin“).
 • Metoda výstupu lezce do koruny stromu nazývaná „jištěný šplh“ musí být použita jen v případě, že je lezec bezpečně jištěn k lanu odpovídajícím svěracím uzlem či šplhadly (spelety).
 • Kotvící body lezce by měly být pečlivě vybrány tak, aby zajišťovaly volný průběh lana a bezpečně unesly váhu lezce. Kotvící body by měl lezec vizuálně zkontrolovat a osobně zatížit před vlastním výstupem, zejména tehdy, instaloval-li lezecké lano do kotvícího bodu ze země pomocí vrhacího lanka s váčkem.
 • Je-li to možné, měly by být použity chrániče kůry, aby snížily poškození kůry stromu a lezeckého lana a zlepšily účinnost použité lezecké techniky.
 • Lezec musí být neustále jištěn ke stromu lezeckým lanem a/nebo kmenovou smyčkou.
 • Vyžaduje-li to situace plynoucí z hodnocení rizika práce, lezec by měl v koruně instalovat pomocné kotvící body tak, aby měl jistotu, že jeho bezpečnost není ohrožena, například: svislým pádem, selháním nedostatečně pevného hlavního kotvícího bodu nebo možností přeříznutí lezeckého lana při práci.
 • Lezecké lano by mělo být dostatečně dlouhé, aby lezec sestoupil bezpečně z pracovního místa na zem. Velmi dlouhá lana ale mohou být pro práci nepraktická a tak lezec může použít jiné jistící prvky nezbytné k sestupu z výjimečně vysokých stromů.
 • Konec lezeckého lana by měl být zajištěn uzlem, jenž předejde projití lana skrz svěrný uzel či jiné jistící zařízení lezce.
 • Hrotové stupačky mohou být použity pouze pro výstup a zajištění pracovní polohy během postupného kácení stromů ve ztížených podmínkách. Lezec se musí jistit ke stromu při zdolávání překážek, jako jsou postranní větve, pomocí lan či kmenových smyček.

Manipulační plošiny

 • Nařízení a doporučení výrobců ohledně používání manipulačních plošin musí být vždy dodržena.
 • Povrch, na němž plošina při práci stojí, musí být pečlivě vybrán tak, aby zajistil její stabilitu.
 • Pracovní koše plošin by měly sloužit pouze pro pracovníky a jejich nezbytné vybavení. Plošina nesmí být použita jako kotvící bod pro spouštění či dopravu částí stromu na jiné místo.
 • Je-li plošina použita pro výstup pracovníka do koruny stromu, aby provedl jeho řez či postupné kácení, musí být tento pracovník vyškolen pro řez stromů.
 • Při práci s plošinou musí být věnována patřičná péče zamezení pádu větví na jakoukoli část pracovního koše, ramena a vlastního dopravního vozidla plošiny.
 • Pracovníci se nesmí naklánět přes pracovní koš. Směrnice doporučuje, aby se pracovníci jistili k vyznačenému kotvícímu bodu koše odpovídající pracovní výstrojí a posuvnou kmenovou smyčkou.
 • Bezpečné pracovní zatížení koše nesmí být překročeno. mohou být nezbytné pro zvýšení jejich stability na nerovném a kluzkém povrchu.

Žebříky/statické pracovní terasy

 • Žebříky se v principu používají pro výstup do koruny stromu. Je-li práce prováděna ze žebříku, musí být pracovník jištěn ke stromu lanem/kmenovou smyčkou na svůj sedací úvaz. Vrchol žebříku by měl být též připevněn ke stromu.
 • Žebřík musí být pečlivě umístěn tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí či otočení, v úhlu přibližně 75 stupňů (vzdálenost báze žebříku od stromu odpovídá ¼ jeho výšky). Speciální podpěry žebříků
 • Statické pracovní terasy jako např. lešení by měly být umístěny tak, aby byly stabilní a bezpečné pro pracovníky na nich pracující.

Použití pil při práci ve stromech

 • Ruční pily by měly být přednostně používány před motorovými pilami všude, kde je to možné.
 • Motorové pily by měly být používány pro výškovou práci ve stromě pouze kompetentními lezci, pro práci s nimi vyškolenými a vlastnícími certifi kát či oprávnění pro práci s motorovou pilou.
 • Velikost motorové pily by měla odpovídat materiálu, jenž jí bude odstraňován. Jednoruční motorové pily jsou vhodné pouze pro práci ve výškách, nikoli na zemi.
 • Motorové pily by měly být startovány a používány v souladu s doporučeními výrobce. Pracovníci musí při práci s nimi nosit příslušné prostředky osobní ochrany.
 • Brzda motorové pily by měla být spuštěna před startováním pily a mezi jednotlivými řezy. Motor pily by měl být vypnutý, mění-li lezec pracovní místo ve stromě či nepracuje-li s pilou déle jak 30 vteřin.
 • Při práci s pilou musí být pracovní pozice lezce bezpečně zajištěna. Směrnice doporučuje lezci použít pomocné kotvící body k osobnímu zajištění, není-li jeho pozice při řezu naprosto bezpečná. Protiřeznými kmenovými smyčkami (s ocelovým jádrem – pozn. překl.) by měl být lezec jištěn tehdy, provádí-li řez blízko kotvícího bodu a je-li jeho lezecké lano při řezu vystaveno výraznému nebezpečí poškození, například při postupném kácení.

Prostředky osobní ochrany ( POO )

 • Všechny osoby na pracovišti musí nosit odpovídající POO. Odpovědný pracovník musí zkontrolovat POO před jejich použitím. Poškozené POO musí být z použití vyřazeny.
 • Používají-li pracovníci motorovou pilu, musí nosit odpovídající POO v souladu s národními bezpečnostními předpisy a doporučeními.
 • Pracovníci nepracující s motorovou pi lou musí nosit bezpečnostní helmu a obuv. Ochranu očí a uší by měl pracovník použít tehdy, nachází-li se v těsné blízkosti osoby pracující s motorovou pilou či jinou mechanizací.

Organizace pracoviště

 • Všichni pracovníci by si měli být vědomi svých pracovních povinností a své osobní odpovědnosti.
 • Při práci musí být mezi pracovníky vytvořeny vhodné způsoby komunikace. Odpovědní pracovníci by měli zkontrolovat nebezpečný pracovní prostor dříve, než na něj umístí část stromu.
 • Pracovní místo musí být označeno a zabezpečeno před vstupem cizích osob vhodnými značeními a zábranami.
 • Bezpečná pracovní vzdálenost od nadzemních elektrických vodičů musí být zajištěna ve shodě s nařízeními dodavatelů či správců energie a s národními předpisy a nařízeními.
 • Práce na veřejných komunikacích a železničních tratích či blízko nich musí být prováděna ve shodě s národními a místními nařízeními týkajícími se značení a používání vysoce viditelného oblečení.
 • Personál na zemi by měl včas informovat lezce o svém vstupu do jeho pracovní zóny pod stromem, stejně jako o použití hlučných přístrojů, jako jsou motorové pily či drtiče větví, jež mohou za chodu bránit v jejich vzájemné komunikaci.
 • Pracoviště musí být vybaveno pro případ nehody či nepředvídatelné události. Veškerý personál musí být vyškolen o způsobu chování v krizových situacích, jež zahrnuje i pomoc při záchraně zraněného lezce. To platí jak o práci s pomocí lezeckých technik, tak i z manipulačních plošin.
 • Práce v nepříznivém počasí či v podmínkách nedostatečného osvětlení by měla pokračovat jen tehdy, může-li být plně zajištěna bezpečnost pracovníků.

Brožura v souboru PDF – Práce ve stromech – Zásady bezpečnosti práce

EUROPEAN TREEWORKER sdružuje lidi s praktickými zkušenostmi v péči o stromy. Ve spolupráci s těmito lidmi, vydává  srozumitelné metodické příručky, které se používají pro získání certifikátu „EUROPEAN TREEWORKER“. Certifikovaný pracovník může na základě úspěšného ukončení školení v péči o stromy, plnit všechny základní úkoly při práci na stromech, s přihlédnutím k požadavkům enviromentálního hlediska a ochrany přírody, stejně jako k širšímu smyslu bezpečnosti a prevence nehod. Tímto způsobem publikace podporují transparentnost znalostí v péči o stromy napříč hranicemi, s cílem zajistit vysokou úroveň realizace po celé Evropě.

Zdroj: www.eac-arboriculture.com