Novela vyhlášky o ochraně dřevin

Povolení kácení

Novela vyhlášky o ochraně dřevin přináší několik změn. Tou nejzásadnější a o které dnes informujeme je ta, která pojednává o tom, že v soukromých zahradách se nebude muset žádat o povolení k pokácení stromu.

Jako majitel zahrady již nemusíte ve správním řízení žádat o povolení na kácení stromů, které se nachází na vaší zahradě. Tato novela by měla odlehčit od administrativy jak občanům, tak obcím.

„Jistým způsobem jde o respektování nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Kdo si strom zasadil, může si ho pokácet. Stát by neměl diktovat lidem, co si na svém pozemku mohou vysázet a co pokácet. Majetek na soukromém pozemku je nedotknutelný a nikdo jiný, než majitel, o něm nesmí rozhodovat. Jedinou výjimkou budou památné stromy, těch se povolení bude týkat i nadále,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Předchozí legislativa

Předchozí vyhláška neznamenala jistotu ochrany přírody, ale často jen byrokratickou zátěž bez reálného efektu. Její předchozí znění nezajistilo ochranu dřevin v zahradách dostatečně. Osobně tuto novelu Ministerstva životního prostředí vítáme. Ulehčí nejen majitelům zahrad, ale také obcím díky snížení počtu vedených správních řízení.

Vyhláška nově definuje zahradu jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Specifikuje také stromořadí jako souvislou řadu nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí. Historická funkce alejí a jejich umístění tak bude ještě více ochráněna, a to zejména díky tomu, že nebude záležet na obvodu stromu.

Další informace a přesné znění vyhlášky najdete na webu Ministerstva životního prostředí.

V souvislosti s novelou zákona jsou zde nejčastější otázky a odpovědi týkající se ochrany dřevin a povolování jejich kácení.

Otázky a odpovědi

Mohu nyní pokácet strom na své zahradě?
Ano můžete a od 1. června 2013 se na něj nevztahuje omezení týkající se obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm. Pro kácení stromů s obvodem nad daný průměr bylo třeba vyřídit povolení ke kácení, toto ale novela zákona zrušila. Připomínáme, že jde o kácení stromů na vaší zahradě a jak je zahrada definována se dočtete níže.

Co dělat, když strom na mé zahradě ohrožuje život, je v havarijním stavu?
Protože je strom na vaší zahradě, povolení již nepotřebujete ani kdyby strom nic neohrožoval. Povolení ke kácení v případě že strom roste mimo zahradu, ale stále na vašem pozemku, ani tak povolení nepotřebujete. To se vztahuje na kácení stromů jejichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Pokud za těchto podmínek provedete kácení, oznámíte je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Dále je třeba zdokumentovat daný stav a případně fotografie přiložit k oznámení o pokácení. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat případně před samotným kácením písemný názor odborníka na dendrologii.

Od kdy bude platná novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení?
Účinnost novely vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou Ministerstvo životního prostředí představilo 17. dubna, je v platnosti od 1. července 2013. O účinnosti jsou veškeré informace na stránkách mzp.cz.

Jak je definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Definici zahrady je třeba uvažovat jako splnění všech zde uvedených znaků současně.

Mohu pokácet staletou lípu nebo památný strom když je na mé zahradě?
Staletou lípu ano, památný strom ne. Přestože už si na zahradě můžete v podstatě pokácet co uznáte za vhodné (kromě památného stromu), novela vyhlášky vychází z praxe, že představa, že každý, kdo dnes vlastní zahradu, ji chce záměrně poškozovat a všechny zdravé stromy si vykácet, je nesmyslná. MZP předpokládá a věříme že správně, že pokud má někdo na zahradě staletou lípu, důkladně možnost jejího pokácení zváží a pokácení bude krajním řešením pouze v tom případě, pokud strom ohrožuje např. zdraví a bezpečnost majitelů zahrady.

Co se památného stromu týče, k takovému kácení je nezbytné povolení a zde platí ještě přísnější úprava. V rámci správního řízení musí orgán ochrany přírody posoudit funkční a estetický význam dřeviny a závažnost důvodů pro její pokácení. Poškodit památný strom, a tedy i pokácet ho, je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Povolit výjimku z tohoto zákazu lze jen ve veřejném zájmu. Ze stejných důvodů je možné i zrušit ochranu této dřeviny. Tato situace by mohla nastat v případě havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost.

Na jaké stromy budu v budoucnu potřebovat povolení ke kácení?
Povolení bude potřebné pro kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (kromě těch, které jsou součástí zahrady) a dále pro všechny stromy ve stromořadí bez ohledu na jejich obvod. Povolení není třeba již podle současné právní úpravy pro dřeviny, které závažně a bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Podobně povolení již nyní není třeba pro kácení dřevin z důvodů pěstebních, při provádění výchovné probírky porostů při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. V obou těchto případech povolení je nahrazeno ohlášením zamýšleného kácení.

Co můžu dělat se stromem, který brání vjezdu na můj pozemek?
Záleží na tom, jestli roste na pozemku ve vašem vlastnictví, nebo ne a jestli ho chcete pokácet nebo ořezat. V případě že roste na vašem pozemku a chcete kácet, pak je dalším kritériem jeho velikost. Viz otázka výše. Jestliže chcete např. redukovat korunu, tak záleží na druhu dřeviny, době, kdy zásah provádíte, a dalších faktorech. V každém případě musí být zásah proveden tak, aby nedošlo k poškození dřeviny.

Smí se nyní kácet stromy, i když je vegetační období?
Platná právní úprava uvádí, že kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Kácení v období vegetace není s ohledem na tok mízy výhodné z hlediska kvality dřeva. Mohou nastat i problémy ve vazbě na jiná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Zejména v oblasti ochrany ptáků (zákaz úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, zákaz vyrušovat ptáky a zejména na jaře) by mohl nastat střet i s ochranou některých zvláště chráněných druhů, navíc v blízkosti dřevin žije řada dalších druhů, apod.

Zdroj: mzp.cz

Zákon o ochraně přírody a krajiny:
www.mzp.cz/OOP-zakon_114-1992.pdf
Povolení ke kácení dřevin § 8.