Další změny ve vyhlášce

Není to tak dávno co jsme vás informovali o novele vyhlášky a už je tu další vyhláška, konkrétně vyhláška č. 222/2014 Sb, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. viz: Novela vyhlášky o kácení stromů.

Původně byla novela přijata z důvodů snížení administrativní zátěže žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Ministerstvo životního prostředí v původně chtělo odlehčit od zbytečné administrativní zátěže při kácení stromů na zahradách (kácení dřevin plnících především produkční funkci), které jsou převážně v majetku fyzických osob a jsou bezprostředně svázány s užíváním bytových a rodinných domů.

Dle poznatků ministerstva deklarovaných v důvodové zprávě však takto uvolněný režim kácení přinesl jednak řadu problémů právního i věcného charakteru při praktickém výkonu státní správy, měl se však rovněž projevit negativní dopad na samotnou ochranu dřevin. Dále pak, že charakteristika pozemku, na kterém dřevina roste, je jako kritérium problematická. Vyvolaná právní nejistota, tak zvyšovala riziko nesprávných úředních postupů ze strany příslušných orgánů státní správy.

Pokles podávaných žádostí byl sice zaznamenán, snížená administrativní zátěž příslušných orgánů státní správy však již nikoliv, když významně vzrostlo jejich zatížení telefonickými dotazy, odpověďmi na e-mailové zprávy a v neposlední řadě řešením stížností na protiprávní kácení dřevin. Co se týče faktických dopadů na dřeviny, mělo být vypozorováno, že v posledním období došlo v obcích k výraznému úbytku zeleně, což je přičítáno právě volnějšímu režimu kácení, který vyhláška umožnila. Veškeré tyto jevy mají být nyní nově publikovanou novelou odstraněny. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2014.

Zdroj: pravniprostor.cz